Regulamin Sklepu Internetowego coralfarm.eu

I. Postanowienie wstępne

1. Sklep Internetowy coralfarm.eu, działający pod adresem coralfarm.eu prowadzony jest przez Aquaforest Distribution sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326787, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 945-212-07-24, numer REGON: 12085275300000, kapitał zakładowy w wysokości 810 000,00 zł, i prowadzi detaliczną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet .
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego coralfarm.eu, w szczególności: zasady składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, zawierania umów sprzedaży z Klientami, dostarczenia zamówionych towarów, regulowania ceny za zakupione towary, odstąpienia od umowy jak również składania i rozpatrywania złożonych reklamacji, a ponadto rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w tym zakresie.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej coralfarm.eu, za wyjątkiem okresów w których z uwagi na przerwę techniczną Sklepu Internetowego, możliwość ich składania będzie wyłączona.
4. Przed przystąpieniem do korzystania w jakiejkolwiek formie z usług Sklepu Internetowego Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się treścią Regulaminu. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu Internetowego oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacje jego postanowień.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 6 i pkt 7, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
8. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pośrednictwem:
1) tel: + 48 793 796 096 w godzinach od 9:00 do 18:00 ( koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora ),
2) e-mail: sklep@coralfarm.eu

9. Aby skorzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript a ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.coralfarm.eu to 1024 x 768 lub wyższa.

II. Definicje

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Sprzedawcy.
2. Sprzedawca lub Usługodawca – spółka Aquaforest Distribution sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326787, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 945-212-07-24, numer REGON: 12085275300000
3. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: coralfarm.eu za pośrednictwem, którego Klient może zakupić Towary oferowane przez Sprzedawcę.
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego
5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
8. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do założenia Konta, wymagający podania danych w nim wskazanych oraz loginu i hasła.
9. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca złożenie Zamówienia.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
11. Towar – każda rzecz ruchoma, w tym również Koralowce dostępne w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Koralowce – żywe zwierzęta morskie pochodzące z hodowli Sprzedawcy, która objęta jest nadzorem weterynaryjnym: No.ID.Vet 12626106.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
14. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
15. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
16. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e – mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
17. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).
III. Rejestracja
1. W celu rejestracji konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracji, podając nazwę użytkownika (login), adres e-mail i podać hasło. Warunkiem założenia konta jest zaakceptowanie regulaminu Sklepu Internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności jest bezpłatne.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
4. Usługobiorca może w dowolnej chwili usunąć konto, poprzez jego samodzielne usuniecie wybierając stosowne żądanie w panelu klienta, bądź też, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@coralfarm.eu Doręczenie oświadczenia skutkuje wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującego prowadzenie Konta, zaś samo konto ulega usunięciu przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia.
5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującego prowadzenie Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy.
6. Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia ( w trybie natychmiastowym ), w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie bądź dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
IV. Składanie zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ) z późn. zm. ) Kodeks Cywilny. Klient składając Zamówienie, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia na dostępne Towary za pomocą Koszyka przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
3. Minimalna kwota zamówienia obejmująca wyłącznie koralowce to 300,00 zł.
4. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:
1) Sposób dostawy,
2) Sposób płatności
3) Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,
4) Wskazać dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Klientów niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu
Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku wybranej metody płatności.
5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przesyła na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie lub w toku składania zamówienia bez rejestracji, oświadczenie o przyjęciu zamówienie do realizacji, chyba że realizacja zamówienia nie jest możliwa. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu dokonania płatności przez operatora płatności lub wpływu środków na rachunek bankowy w przypadku zapłaty za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy.
7. Łączny koszt zamówienia na który składa się cena zakupu Towarów oraz koszt dostawy uwidoczniony jest w koszyku przed złożeniem zamówienia.
8. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto ( zawierają podatek Vat ).
9. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w formularzach Koszyka Imienia i Nazwiska/Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.

V. Płatności
1. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto ( zawierają podatek Vat ). Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia.
2. W przypadku zamówienia Towarów na kwotę co najmniej 300,00 zł których dostawa odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ponosi kosztów dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 3
3. W przypadku zamówienia Koralowców na kwotę co najmniej 500,00 zł których dostawa odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
4. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
5. Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
a) Płatność e-przelewem za pośrednictwem serwisu DotPay (dostępne sposoby płatności i informacje o systemie: http://www.dotpay.pl – obsługę płatności elektronicznych prowadzi Spółka pod firmąDotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady dokonywania płatności w ten sposób odbywają się na zasadach określonych dostępnych na stronie: http://www.dotpay.pl
b) Płatność gotówkowa lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy
c) Płatność gotówką przy odbiorze Towarów których dostawa odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
e) Płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy Paypal (dostępne sposoby płatności i informacje o systemie: https://www.paypal.com.
Zasady dokonywania płatności w ten sposób odbywają się na zasadach określonych dostępnych na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem sposobu płatności określonego w ust. 3 c.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI. Dostawa

1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom zlokalzowanych w krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka.
4. Wysyłka Towarów następuje w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty za zakupiony Towar, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Koralowce wysyłane są w dniach od poniedziałku do środy.
6. Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VII. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Sprzedawcę usług o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@coralfarm.eu Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Pomoc (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
5. Sklep internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).
6. W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru na wolny od wad. Wzór formularza reklamacji niezgodności Towaru z umową zawarty został w Załączniku nr 2.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego , koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.
9. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.
10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

VIII. REKLAMACJE KORALOWCÓW

1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Sprzedawcę usług o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji żywego towaru jest przesłane zdjęcie w dniu odbioru przesyłki. Sklep nie może brać odpowiedzialności za nie wystarczające warunki panujące w akwarium na przyjęcie delikatnych koralowców, dlatego reklamacje zgłaszane następnego dnia od dostarczenia przesyłki nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@coralfarm.eu Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Zasady i warunki (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
5. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)
2. Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.
3. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
4. Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych..
5. Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.
7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie Sklepu internetowego Polityka Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.coralfarm.eu i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.
3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.
5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
2. Nazwa Sklepu internetowego podlega ochronie prawnej.
3. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.

ZAŁĄCZNIK nr 1
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), wskazując imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej coralfarm.eu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany przez Państwa adres e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Aquaforest Distribution sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 945-212-07-24, KRS: 0000326787: sklep@coralfarm.eu

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………….. (proszę wpisać nazwę zakupionego towaru)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 2

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru reklamacji towaru)

Aquaforest Distribution sp. z o.o. sp.k.
ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..

Nr. Zamówienia …………………..
Ilość reklamowanego towaru: ……………….. szt.

Niniejszym zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu …… towar objęty zamówieniem nr ……………………………… jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

1. wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)
2. obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)
3. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)

W przypadku braku możliwości wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………….

…………………………, ..-..-…. r.
Miejscowość, data

………………………………………
Imię i nazwisko
Adres konsumenta:

*niepotrzebne skreślić